Kvalitet og samarbejde

På vores STU mødes elever, pårørende, UU-vejledere og sagsbehandlere af et fagligt dygtigt, inspirerende og engageret personale.

Hver enkelt elev mødes i deres behov og i samarbejde med elev, pårørende og UU-vejleder laves et skema i dette udgangspunkt. Hver elev bliver tilknyttet en kontaktperson på skolen, som også er den primære kontakt til hjemmet og UU-vejleder.

På nuværende tidspunkt er der 3 grupper på vores STU:

Grp. AB: Elever med mental retardering af middelsvær grad

Et tilbud med høj struktur, stor genkendelighed og forudsigelighed. Hverdagen bliver meget konkret og virkelighedsnær. Vi arbejder med hver uge med forberedelse til oplevelse, selve oplevelsen og efterbehandling af oplevelsen.
Her er mulighed for at trække sig tilbage, hvis man har behov for det. Her er stort fokus på tryghed for den enkelte elev.

Grp C: Generelle indlæringsvanskeligheder

Et tilbud med fokus på et godt ungeliv med særligt henblik på at agere mellem andre unge mennesker. Vi arbejder ud over praktisk-musiske fag også med boglige fag, men med udgangspunkt i en praktisk vinkel. Vi tager afsæt i de erfaringer eleven kommer med og skaber herfra rammen for undervisningen.
Der lægges vægt på en aktiv hverdag, hvor motion og bevægelse bliver en stor del af undervisningen. 

Grp D: Normalt begavede elever med forskellige diagnoser herunder autisme, ADHD og angst

Et individuelt tilbud, hvor den enkeltes elevs behov imødekommes bedst muligt. Vi sammensætter forløb, så vi skaber tryghed. Pres og forventninger justeres løbende.
Vi arbejder på at skabe et godt ungemiljø og et fællesskab, der også rækker udover skoletiden.
Vi tilbyder en række praktisk-musiske fag og derudover tilbydes boglige fag på forskellige niveauer også eksamensfag. 

Fælles for alle grupper er...

... at vi arbejder med udgangspunkt i neuropædgogik og -psykologiNeuropædagogik er en tværvidenskabelig disciplin, der bygger på neurovidenskabelig forskning og pædagogik, og den har sit fundament i den del af den neurovidenskabelige forskning, der beskæftiger sig med kognition. 

Ligeledes er relationspædagogikken gennemgående for alle grupperne. Relationspædagogik tager udgangspunkt i, at det er i relationerne med andre mennesker, vi udvikler os. Gode relationer mellem elev og personale er afgørende for elevernes trivsel og udvikling. Det samme er relationen mellem familien/de pårørende og skolen.

I relationen arbejdes med princippet Low Arousal, der er en tilgang med fokus på, hvordan fagprofessionelle gennem egen adfærd kan støtte elevernes trivsel og udvikling af nye strategier. Vi arbejder i den overbevisning, at alle gør det bedste de kan.  

I vores dagligdag inddrages desuden principper fra Teacch-metoden. Denne tager udgangspunkt i et menneskesyn omkring autisme, der respekterer individet og accepterer tilstanden – dvs. ikke prøver at normalisere mennesket med autisme, men og tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets muligheder for udvikling.

Der er ingen af ovenstående metoder, der arbejdes med som eneste tilgang. Det er os meget magtpålæggende, at vi arbejder sammen med eleven om, hvilke tilgange der virker. Vi ser det blot som en fordel at have en stor værktøjskasse at gribe ned i.

I denne værktøjskasse er også værktøjer til at arbejde med angstproblematikker, -herunder socialangst og skoleværring. 

Vi bestræber os på optimal kvalitet og effektivitet, bl.a. gennem lederudvikling og personaleuddannelse. Gennem relevant efteruddannelse skabes fundamentet for udvikling af personalets kompetencer.

Den undervisning, vi tilbyder, skal foregår i optimale, inspirerende fysiske rammer. Tilbuddet tilstræbes at være i normeringen 1:6. 

Undervisningen kan tilbydes i eget hjem i særlige tilfælde. 

Skolens undervisning indgår i brobygning med andre uddannelser. Vi har desuden en praktikvejleder, der samarbejder med kommunernes jobcentre og KLAP-job.

Undervisningen på CKU Himmerland skal udvikle og styrke elevernes kompetencer, så de bliver i stand til at deltage i samfundet som ligeværdige borgere.