VEDTÆGTER FOR CKU HIMMERLAND

KAPITEL I
§ 1. Skolens navn er CKU Himmerland.
Skolen drives af Vesthimmerlands Kommune.

Stk. 1. Skolens opgave er at tilbyde specialundervisning til unge og voksne med fysiske eller psykiske handicaps.

Specialundervisning for voksne i henhold i til lov om specialundervisning.

STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Udredning og undervisningsforløb i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelse.

CKU Himmerland driver asylskole i henhold til aftale med Vesthimmerlands Kommune og udlændingestyrelsen.

Stk. 2. CKU Himmerland modtager elever fra Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

KAPITEL II
§ 2. Ved skolen oprettes en bestyrelse med kompetence i henhold til denne vedtægt.

Stk. 1. Skolens leder har overfor byrådet det pædagogiske og administrative ansvar og varetager den daglige administrative ledelse af undervisningsinstitutionen.

Stk. 2. Lederen træffer afgørelse om arbejdets fordeling samt træffer afgørelse i alle enkeltsager vedrørende eleverne. Lederen afgiver indstilling til bestyrelsen om skolens budget.

Stk. 3. Lederen ansætter og afskediger lærere og andet personale ved undervisningsinstitutionen.

Stk. 4. Eleverne kan danne et elevråd til at varetage deres interesser.

KAPITEL III
§ 3. Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Stk. 1. Et medlem vælges af byrådet i Vesthimmerland Kommune.

Stk. 2. Et medlem udpeges af byrådet i Mariagerfjord Kommune.

Stk. 3. Et medlem udpeges af byrådet i Rebild Kommune.

Stk. 4. To medlemmer vælges af og blandt skolens personale på tværs af afdelingerne.

Stk. 4.1. Tre medlemmer udpeges af DH blandt relevante brugerorganisationer fra de tre kommuner med tilknytning til CKU Himmerland. Medlemmerne bør så vidt muligt dække de handicapgrupper, der er skolens målgrupper.

Stk. 5. Hver kommune har mulighed for at supplere bestyrelsen med en fagperson uden stemmeret.

Stk. 6. Et medlem vælges af og blandt undervisnings¬institutionens elever. Suppleanten for denne kan deltage i møderne uden stemmeret.

KAPITEL IV
§ 4. Byrådet påser, at valg efter § 3, nr. 2, 3 og 4 finder sted snarest muligt efter hvert kommunevalg. Valgperioden er 4 år svarende til den kommunale valgperiode.

Stk. 1. Valg i henhold til § 3, stk. 5 og 6 sker for ét undervisnings år ad gangen. Lederen foranlediger medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentantens valg.

Stk. 2. For alle valg gælder, at der udpeges suppleanter. Indkaldelse af suppleanter finder sted i henhold til forretningsordenen. Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted. Er det ikke muligt at få valgt en elevrepræsentant, bortfalder valget af denne.

KAPITEL V
§ 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de i henhold til § 3, stk. 2, 3 og 4 valgte medlemmer. Valgperioden er 2 år fra en 1. januar.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, så ofte lederen eller mindst 3 af medlemmerne ønsker det. Bestyrelsens møder er lukkede møder.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller lignende.

Stk. 4.. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager som sådan i bestyrelsens møder uden stemmeret. Vicelederen deltager i mødet som referent.

KAPITEL VI
§ 6. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I bestyrelsesprotokollen anføres for hvert møde hvilke personer, der har været til stede.

Stk. 1. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

KAPITEL VII
§ 7. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen og inden for den økonomiske ramme, der er fastsat af byrådet, CKU Himmerlands budget.

Stk. 1. Bestyrelsen medvirker ved ansættelsen af ledere i overensstemmelse med de af byrådet fastsatte retningslinjer. Lederen ansætter øvrige medarbejdere.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger principper for samarbejdet mellem undervisningsinstitutionen og pårørende, sagsbehandlere mv.

Stk. 3.Bestyrelsen fastlægger indenfor de rammer, der fastsættes af byrådet, principper for institutionens undervisningstilbud.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra lederen skolens åbnings¬tider samt eventuelle ferielukningsperioder.

Stk. 5. Bestyrelsen fastlægger sammen med lederen principper for samarbejdet med de sociale myndigheder og med andre undervisningsinstitutioner mv.

Stk. 6. Såfremt bestyrelsen finder det relevant, at der fastlægges ordensregler
for skolen, fastsættes disse af bestyrelsen efter indstilling fra lederen.

Stk. 7. Bestyrelsen medvirker ved større byggesager på skolen.

Stk. 8. Bestyrelsen tager stilling til forsøg.

Stk. 10.. Bestyrelsen kan afgive udtalelser og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål vedrørende skolen.

Stk. 11. Bestyrelsen afgiver 1 gang årligt beretning til byrådet om sin virksomhed.


KAPITEL VIII
§ 8. Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2020.

Stk. 1. Ændring af vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ændringer vedtages af Vesthimmerlands Kommune.

 

Ændret Aars den 9. marts 2020