SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND

CKU Himmerland tilbyder specialpædagogisk bistand i form af f.eks. tests, undersøgelser, rådgivning og vejledning til borgere med fysiske eller psykiske handicap. 

Målgruppen er unge og voksne over 18 år, som er født med eller får et handicap senere i livet, f.eks. personer med erhvervet hjerneskade, sindslidelse, svære læse-stavevanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder, syn, høre eller bevægelseshandicap, unge med særlige behov/sent udviklede, unge med ADHD og unge med Aspergers Syndrom.

CKU tilbyder særlige udrednings- og testundersøgelser, som kan bidrage til at afdække en borgers vanskeligheder. Det kan være inden for områder, der har at gøre med forudsætningerne for læring eller testning af almene og funktionelle færdigheder inden for traditionelle skolekompetencer.

Forudsætninger for læring kan være kognitive f.eks. opmærksomhed, koncentration, hukommelse, sprog, motorik og erhvervede færdigheder kan f.eks. være almen viden, dansk- og matematikkundskaber.

Formål

At afdække og beskrive vanskeligheder og kompetencer og komme med forslag til undervisningstiltag eller andre kompensatoriske foranstaltninger, som kan bringe eleven videre i et arbejds- uddannelses- eller personligt liv.

Kompenserende hjælpemidler

Nogle borgeres vanskeligheder kan afhjælpes med f.eks. IT-udstyr. Eleven kan på skolen afprøve computere med forskellige specialprogrammer, og skolen kan hjælpe eleven med at søge om udstyr til personlig brug i henhold til Serviceloven. Borgere, som anskaffer sig et hjælpemiddel, kan medbringe det på skolen og undervises i anvendelse af det.

Indhold

Den pædagogiske afdækning er praksisorienteret og fremadrettet. Der udarbejdes en skriftlig rapport med pædagogiske konklusioner samt forslag til videre foranstaltninger. Resultaterne skal kunne bruges af borgeren selv, arbejdsgiver, pædagog, sagsbehandler eller andet netværk.

Form og omfang

Tilbydes og planlægges som regel som individuel eneundervisning med interview/samtaler med eleven og efterfølgende test. CKU indhenter ofte fuldmagt fra eleven vedr. tidligere skolegang og undersøgelser i øvrigt, f.eks. fra psykologer, læger og socialforvaltninger. Der tages stilling til omfanget af undervisningen i hvert enkelt tilfælde.

Hvor

Foregår på CKU´s to afdelinger i henholdsvis Aars og Arden og på Kulturhus Arden, men kan også placeres eksternt på forskellige institutioner.

Hvornår

Tidspunkt og varighed aftales med borger og testlærer.

Visitation/optagelse

Optagelse finder sted løbende hele året.

Ved ønske om optagelse rettes henvendelse til CKU, hvor man kan rekvirere ansøgningsskema. Derefter indkaldes til personlig samtale, hvor der tages stilling til, om der er behov for kompenserende undervisning.

CKU kan tilbyde en mere omfattende udredning, hvis det er nødvendigt for at afklare behovet for undervisning. Eventuelle visitationspapirer med undervisningsforslag og omfang fremsendes til visitationsudvalget i borgerens hjemkommune. Undervisningen iværksættes straks efter godkendelse.

Betaling

Kompenserende specialundervisning er gratis for borgeren i den enkelte kommune.

Befordring

Der kan søges om gratis befordring for borgere med særligt kørselsbehov.

Eksempler på specialpædagogisk afdækning

  • Læsetest for borgere med læse- skrive- stavevanskeligheder og ordblindhed (dysleksi)

  • Matematiktest for borgere med matematikvanskeligheder og talblindhed (dyskalkuli)

  • PAS-test - Pædagogisk Analyse System, som beskriver borgerens bedst fungerende indlæringsvej og stærkeste intelligenser. Hensigten er at lave en kompetenceprofil for at kunne tilrettelægge en bedre og mere målrettet undervisning.

  • Impressiv og ekspressiv sprogdiagnosticering for borgere med generelle indlæringsvanskeligheder

  • Afasitest og kognitive test for borgere med erhvervet hjerneskade