NYHEDSARKIV

Corona tiltag.27-10-2020

Coronaepidemien er ikke under kontrol endnu, tværtimod stiger smittetallene, og derfor skal vi som land og kommune gøre en ekstra indsats for at nedsætte smittetrykket.
Der sker hermed nogle stramninger fra torsdag den 29. oktober 2020, som er generelle, men der vil fortsat være forskelle rundt i vores kommune, som institution/skole særskilt vil informere om. Disse retningslinjer er gældende indtil videre og forventeligt frem til nytår. 

I forhold til de nye retningslinjer, så vil det have den indgriben i vores hverdag, at vi skal bære mundbind/visir oftere og flere steder. 
Det er et krav at personalet bærer visir, da man igennem dette kan se ansigtsmimik. På skolen er det ikke et krav, men en anbefaling at vi benytter visir, når vi går frem og tilbage mellem lokaler. Dette kan fjernes når man sidder ned. Vi har bestilt visir til medarbejdere. Som elev må man gerne benytte mundbind i stedet. Disse skal man selv anskaffe, hvis man ønsker at benytte dem på skolen. 

I fag, hvor man laver mad vil der være krav om handsker og mundbind/visir. I dette tilfælde sørger skolen for værnemidlerne, ligesom vi gør, når vi skal på tur ud af huset. 


Det er et krav at besøgende til rundvisning eller møde bærer mundbind eller visir indtil de sætter sig ned. Forældre og pårørende må ikke komme på besøg på skolerne uden ærinde. Så mange møder som muligt gennemføres virtuelt.

 
Desuden fastholdes følgende: 

•    Der er almindelig skolegang med normal fagrække og længde af skoledagen. Alle elever skal derfor deltage i undervisningen med mindre, der foreligger en lægelig vurdering på, at det ikke er forsvarligt. Vælger forældrene at holde deres barn hjemme, vil det blive registreret som ulovligt fravær, som ved længere varighed kan medføre træk i børnefamilieydelsen.
•    Afstandskravet på 1 meter er fortsat ikke gældende indenfor klassen eller valgholdet, men den voksne skal tilstræbe at holde 1-2 meters afstand til forreste række ved tavleundervisning, morgensang mm. Ved fællessamling med flere klasser skal afstandskriterierne fortsat overholdes.
•    Idrætsundervisning herunder svømning med efterfølgende bad fortsætter som vanligt med øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Blandt andet må børnene ikke dele håndklæde. Øvrige faglokaler fortsætter som nu.
•    Pauser og frikvarterer  bør fortsat holdes klassevist og forskudt, men flere klasser kan holde frikvarter samtidigt, hvis aktiviteterne i videst muligt omfang er holdt indenfor klassen. Det er op til den enkelte skole, om skolegården fortsat skal være opdelt i områder.
•    Der er fortsat fokus på hygiejne i form af hosteetikette og håndhygiejne. Det er op til den enkelte skole at fastsætte niveauet for daglig håndvask, dog som minimum ved ankomst, efter toiletbesøg og ved afgang.
•    Af hensyn til afstandskravene vil skolerne opretholde flere og opdelte adgangsveje. Dette vil fremgå nærmere af skolens information.
•    Forældremøder, forældresamtaler, skolebestyrelsesmøder mm. kan fortsat foregå, men den enkelte leder vil vurdere om møderne uden værditab kan gennemføres virtuelt.
•    Sociale arrangementer (skolefest, klassefest, spis sammen, biografture, legegrupper mm.) udskydes fortsat til efter nytår.
•    Transport er der ikke ændret på. 
•    Det er kun raske elever, der må møde i skole.
•    Har du været udenlands gælder der forskelligt afhængigt af land jævnfør Udenrigsministeriet rejsevejledning. Kontakt lederen for din skole for præcis information. 

Med disse stramninger er vi desværre også nødt til at aflyse vores Årlige julefest, som var planlagt til d. 17. dec. Der vil være juleafslutning for eleverne og der kommer et program for dagen, når vi nærmer os. 
 

Dbh. Stinne Yde-Lakmann, viceskoleleder CKU Arden