GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

CKU Himmerland tilbyder undervisning for voksne over 18 år med lettere eller sværere generelle indlæringsvanskeligheder. 

Formål

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger, færdigheder og behov. Formålet er at begrænse eller afhjælpe virkningerne af deres handicap og videreudvikle deres personlige, studie- eller erhvervsmæssige kompetencer.

Det tilstræbes, at borgerne:

 • Tilegner sig viden, færdigheder og opnår indsigt og erfaringer som vil være brugbare i et bo- arbejds- og fritidsliv
 • Udvikler sig på det kommunikative, sociale og personlige plan
 • Forbedrer mulighederne for at være en aktiv borger i samfundet
 • Udvikler selvtillid og selvstændighed

Undervisningens form og omfang

Undervisningen tilrettelægges i forskelligt omfang. Undervisningsforløbene tilrettelægges i kortere eller længerevarende kurser. Undervisningen kan i enkelte tilfælde foregå som eneundervisning. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan, som kan indgå i deltagerens sociale handleplan. Det tilstræbes, at eleverne har medindflydelse og medansvar for undervisningen.

Kursusundervisning

Er individuelt tilrettelagt undervisning i et bredt spekter af forskellige fag. Det kan f.eks. være edb, dansk, matematik, billedkunst, syning osv. De længerevarende undervisningsforløb bærer ofte præg af forskellige temaer på større eller mindre hold. Det kan f.eks. være demokrati, historiske emner, personlig udvikling, sundhed osv.

Holdstørrelse

Undervisningen foregår som regel på små hold, men der kan også etableres større hold med flere lærere tilknyttet. I særlige tilfælde kan der etableres eneundervisning i en periode.

Hvor

Der undervises på CKU´s to afdelinger i henholdsvis Aars og Arden. Undervisningen kan også placeres eksternt på forskellige institutioner f.eks. væresteder, aktivitetshuse, beskyttede værksteder, bosteder eller i særlige tilfælde i eget hjem.

Tidspunkt

Tidspunkt for undervisning meddeles ved bekræftelse om optagelse på hold.

Visitation/optagelse

Optagelse finder sted løbende hele året. Ved ønske om optagelse rettes henvendelse til skolen, hvor man kan rekvirere ansøgningsskema. Derefter indkaldes til personlig samtale, hvor der tages stilling til, om der er behov for kompenserende undervisning.

Skolen kan tilbyde en mere omfattende udredning, hvis det er nødvendigt for at afklare behovet for undervisning. Eventuelle visitationspapirer med undervisningsforslag og omfang fremsendes til visitationsudvalget i borgerens hjemkommune. Undervisningen iværksættes straks efter godkendelse.

Betaling

Kompenserende specialundervisning er gratis for borgeren i den enkelte kommune.

Befordring

Der kan søges om gratis befordring for borgere med særligt kørselsbehov.

Specialpædagogisk bistand

Udover den kompenserende specialundervisning kan skolen tilbyde specialpædagogisk bistand

 • Rådgivning og vejledning til borgeren f.eks. om uddannelse og undervisningsmuligheder
 • Rådgivning og vejledning til fagpersoner eller pårørende
 • Udredninger f.eks. PAS - test, en pædagogisk analyse
 • Sprogdiagnosticering
 • Læsetest, matematiktest
 • Klargøre borgeren til FVU dansk trin 1-4, Forberedende Voksen Undervisning
 • Klargøre borgeren til FVU matematik trin 1-2, Forberedende Voksen Undervisning